Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě www.parfumerie-66.cz a jsou součástí uzavření kupní smlouvy.
 • Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele).
 • Provozovatelem internetového obchodu www.parfumerie-66.cz je BBM Pardubice, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 2545, 530 02 Pardubice, IČO: 25267116, vedená v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11372. Veškeré kontaktní informace na nás naleznete také v sekci "Kontakty".
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel,řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zíkoníkem, (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle Občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé dodavatel resp. prodávající.
 • Prodávající (dodavatel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Kupující (zákazník) - vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem , a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká a Obchodním zákoníkem.
 • Obchodní podmínky - smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentě odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující  odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

3. Uzavření kupní smlouvy

 • Každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nebízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu, kupní smlouva vziká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
 • Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na internetovém obchodě v době odeslání objednávky kupujícím.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

4. Reklamace a  záruka

 • Na veškeré nabízené a prodávané zboží v internetovém obchodě se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním a používáním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a samotný proces reklamace a uplatnění práv z odpovědnosti za vady najdete v našem reklamačním řádu.

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 • V případě, že se zákazník rozhodne objednávku zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno a odesláno zákazníkovi. Objednávka je pak bezplatně stornována.
 • Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodů, v neporušeném stavu a také v neporušeném obalu na vlastní náklady. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a částečně spotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížené o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné. Společně s vráceným zbožím nám, prosím zašlete i vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy.

6. Vyřízení objednávky

 • Po odeslání objednávky příjde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení. Objednávky na zboží označené "skladem" přijaté do 14:00 vyřizujeme v naprosté většině týž den, nejpozději následující pracovní den.

7. Doprava

 • Doprava parfémů a kosmetiky je zpoplatněna a to vždy dle zvoleného způsobu dopravy a platby.
 1. Česká pošta (dobírka) + 120,- Kč
 2. Česká pošta (dobírka) + 200,- .Kč ( balík do ruky) 
 3. Osobní odběr v prodejně (platba hotově) + 0,- Kč
 4. Při objednávce nad 2.000,- Kč + 0,- Kč

Česká pošta - obchodní balík

 • Objednaný produkt je doručen prostřednictvím České pošty a jejich služby obchodní balík.
 • Zboží bude doručeno do 2 pracovních dnů od expedování zásilky.
 • V okamžiku expedice zásilky jsou Vám smskou doručeny informace vč. podacího čísla balíku.
 • Kde se Váše zásilka nachází si můžete ověřit v online systému České pošty.
 • V případě, že Vás doručovatel nezastihne na uvedené adrese, bude zásilka uložena na příslušné poště, s tím, že do schránky Vám bude uložena informace o uložení zásilky.
 • Na poště bude zásilka uchována k převzetí maximálně 6 dnů.
 • Objednávku zasílanou Českou poštou lze uhradit při převzetí zásilky tzv. na dobírku.
 • Nepřehlédněte - zásilku doručovanou poštou si vždy pozorně prohlédněte a pokud balík vykazuje jakékoliv známky mechanického poškození, odmítněte jej převzít. V případě, že to bude možné, otevřete zásilku před poštovním doručovatelem. Pokud bude jevit známky poškození, balík okamžitě reklamujte. Pokud balík s poškozením převezmete a na tuto skutečnost příjdete později, pošta reklamaci neuzná. Za poškození vlivem přepravy neručíme.

8. Platební podmínky

 • Dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Za zboží platíte až při převzetí zboží přepravnímu, poštovnímu doručovateli (Kurýrovi) a nebo na poště.
 • Hotově - při osobním odběru v prodejně Havlíčkova 2545, 530 02 Pardubice (po předchozí tel. domluvě)

9. Ceny a platnost nabídky

 • Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy zjednodušený daňový doklad. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali, bez ohledu na pozdější změny. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 • Obrázky produktů mohou být u některých produktů pouze ilustrační.

10. Ochrana osobních údajů

 • Informace o zákaznících jsou uchovány v soulau s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejichopravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osoní údaje zákazníků předávány v minimálnímrozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné provozovateli prodejny.
 • Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem.

11. Závěrečné ujednání

 • Tyto obchodní podmínky platí od 1.9.2013 a jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách provozovatele www.parfumerie-66.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující souhlasí s obsahem a podmínkami obchodního systému provozovaného ne webových stránkách www.parfumerie-66.cz platných v den odeslání objednávky, a to včetně ujednání o cenách a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze kdykoliv odvolat. Odesláním objednávky bere kupující současně na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy má prodávající dle § 53, odst. 10 zákona č. 40/64 Sb. (Občanský zákoník) právo na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Reklamační řád

1.Rozpor s kupní smlouvou

 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 • To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2. Záruční doba

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na následující pípady:

 • Zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením
 • Zboží bylo poškozeno přírodními živly
 • Zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

3. Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tyto práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není.li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu provozovatele info@parfumerie-66.cz
 • poštou na adresu provozovatele
 • telefonicky na tel. č.: +420 466 531 295; +420 608 231 149; +420 608 667 569
 • osobním doručením na adresu provozovatele,

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele:

BBM Pardubice, s. r. o.
Parfumerie 66
Havlíčkova 2545
530 02  Pardubice

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak, Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Reklamační protokol je zaslán zákazníkovi e-mailem nebo poštou do 3 dnů od přijetí reklamace (reklamovaného zboží). O průběhu reklamace se může zákazník informovat na telefonní lince +420 466 531 295; +420 608 231 149; +420 608 667 569.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.